قیمت تخته شاسی خام

لیست قیمت تخته شاسی عمده و جزئی در سال 97 به تفکیک سایز در جدول زیر آورده شده است.

سفارشات بالای ۵٠٠ هزار تومان به قیمت عمده محاسبه میشود.

 تخته شاسی ١٦میلیمتری در هر سایز%۵۰ در سایز ٣٠میلیمتری %۱۰۰ به قیمت کل هر سایز اضافه میشود.

لیست قیمت تخته شاسی عمده و جزئی
سایز(cm) جزئی عمده
۹×۶ -- ۱۰۰۰
۱۰×۷ -- ۱۲۰۰
۱۳×۹ -- ۱۳۰۰
١٠×١٠ ۲۸۰۰ ۱۴۰۰
١٥×١٠ ۳۰۰۰ ۱۷۰۰
١٨×١٣ ۴۵۰۰ ۲۵۰۰
٢٠×١٥ ۶۰۰۰ ۳۵۰۰
٢٠×٢٠ ۸۰۰۰ ۴۰۰۰
٣٠×١٥ ۸۰۰۰ ۴۶۰۰
٢٥×٢٠ ۹۰۰۰ ۴۶۰۰
٣٠×٢٠ ۱۰۰۰۰ ۵۴۰۰
٤٠×٢٠ ۱۳۰۰۰ ۷۲۰۰
٣٠×٢٤ ۱۵۰۰۰ ۷۰۰۰
٥٠×٢٥ ۱۵۰۰۰ ۸۰۰۰
٣٠×٣٠ ۱۵۰۰۰ ۷۹۰۰
٤٠×٣٠ ۱۶۰۰۰ ۸۵۰۰
٤٥×٣٠ ۱۸۰۰۰ ۹۷۰۰
٥٠×٣٠ ۱۹۵۰۰ ۱۱۰۰۰
٦٠×٣٠ ۲۱۰۰۰ ۱۳۰۰۰
٧٠×٣٠ ۲۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰
٨٠×٣٠ ۳۱۰۰۰ ۱۷۰۰۰
٩٠×٣٠ ۳۵۰۰۰ ۱۹۰۰۰
٧٠×٣٥ ۳۸۰۰۰ ۱۸۰۰۰
٤٠×٤٠ ۲۵۰۰۰ ۱۱۷۰۰
٥٠×٤٠ ۲۸۰۰۰ ۱۴۵۰۰
٦٠×٤٠ ۳۰۰۰۰ ۱۷۵۰۰
٨٠×٤٠ ۴۲۰۰۰ ۲۳۰۰۰
٩٠×٤٠ ۴۵۰۰۰ ۲۶۰۰۰
٥٠×٥٠ ۳۴۰۰۰ ۱۸۰۰۰
٦٠×٥٠ ۳۵۰۰۰ ۲۲۰۰۰
٧٠×٥٠ ۳۷۰۰۰ ۲۵۰۰۰
٨٠×٥٠ ۴۵۰۰۰ ۲۹۰۰۰
١٠٠×٥٠ ۵۹۰۰۰ ۳۶۰۰۰
٩٠×٦٠ ۶۲۰۰۰ ۳۸۰۰۰
١٢٠×٦٠ ۷۷۰۰۰ ۴۹۰۰۰
١٠٠×٧٠ ۶۵۰۰۰ ۵۰۰۰۰
٧٦×٧٦ ۶۵۰۰۰ ۴۸۰۰۰
١٢٠×٧٦ ۱۱۵۰۰۰ ۶۹۰۰۰
١٥٠×٧٦ ۱۳۵۰۰۰ ۸۵۰۰۰
٢٠٠×٧٦ ۱۸۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰
١٠٠×١٠٠ ۱۴۰۰۰۰ ۹۵۰۰۰
١٣٠×١٠٠ ۱۸۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰
١٥٠×١٠٠ ۲۲۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰
٢٠٠×١٠٠ ۲۵۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰
١٥٠×١١٠ ۲۴۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰
٢٠٠×١١٠ ۲۸۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰

 

 

 

لیست قیمت چاپ آلبوم لیست قیمت چاپ و شاسی لیست قیمت انواع چاپ عکس

 

 

 

 

 

زمانبندی ثبت سفارش و ارسال

 

سایز های کوچک(تا٣٠×٢٠) 

زمان سفارش:تا ٤ عصر

زمان ارسال:همان روز

 

 

سایز های بزرگ(٣٠× به بالا٢٠) 

زمان سفارش:تا ٢ عصر

زمان ارسال:همان روز

 

 

آلبوم دیجیتال و فتوبوک

زمان سفارش:تا ٢ عصر

بین ٥ الی ٧ روز کاری

 

 

 

 

 

مشتریان سهند