قیمت تخته شاسی عمده

لیست قیمت تخته شاسی عمده و جزئی در سال 97 به تفکیک سایز در جدول زیر آورده شده است.

سفارشات بالای ٣٠٠ هزار تومان به قیمت عمده محاسبه میشود.

 تخته شاسی ١٦میلیمتری در هر سایز%٣٠ در سایز ٣٠میلیمتری %٦٠ به قیمت کل هر سایز اضافه میشود.

 

لیست قیمت تخته شاسی عمده و جزئی
سایز(cm) جزئی عمده
۹×۶ ١٧٠٠ ۷۰۰
۱۰×۷ ١٧٠٠ ۸۰۰
۱۳×۹ ١٧٠٠ ٩٠٠
١٠×١٠ ١٧٠٠ ٩٠٠
١٥×١٠ ١٩٠٠ ٩٥٠
١٨×١٣ ٢٧٠٠ ١٣٠٠
٢٠×١٥ ٣٨٠٠ ١٨٠٠
٢٠×٢٠ ٥٠٠٠ ٢٣٠٠
٣٠×١٥ ٦٠٠٠ ٢٥٠٠
٢٥×٢٠ ٦٠٠٠ ٢٦٠٠
٣٠×٢٠ ٦٥٠٠ ٢٩٠٠
٤٠×٢٠ ٨٠٠٠ ٤٥٠٠
٣٠×٢٤ ٨٥٠٠ ٤٢٠٠
٥٠×٢٥ ٩٥٠٠ ٥٨٠٠
٣٠×٣٠ ٦٥٠٠ ٤٢٠٠
٤٠×٣٠ ٨٥٠٠ ٥٠٠٠
٤٥×٣٠ ١٠٠٠٠ ٥٨٠٠
٥٠×٣٠ ١٢٠٠٠ ٦٥٠٠
٦٠×٣٠ ١٣٠٠٠ ٧٠٠٠
٧٠×٣٠ ١٦٠٠٠ ٨٥٠٠
٨٠×٣٠ ١٨٠٠٠ ٩٠٠٠
٩٠×٣٠ ١٩٠٠٠ ١٠٥٠٠
٧٠×٣٥ ١٩٠٠٠ ١١٠٠٠
٤٠×٤٠ ١٤٠٠٠ ٧٠٠٠
٥٠×٤٠ ١٥٠٠٠ ٨٠٠٠
٦٠×٤٠ ١٥٠٠٠ ٩٥٠٠
٨٠×٤٠ ١٨٠٠٠ ١٢٥٠٠
٩٠×٤٠ ٢٠٠٠٠ ١٤٠٠٠
٥٠×٥٠ ١٦٠٠٠ ١٠٠٠٠
٦٠×٥٠ ١٧٠٠٠ ١١٠٠٠
٧٠×٥٠ ٢٠٠٠٠ ١٢٥٠٠
٨٠×٥٠ ٢٥٠٠٠ ١٤٠٠٠
١٠٠×٥٠ ٢٨٠٠٠ ٢٠٠٠٠
٩٠×٦٠ ٣٠٠٠٠ ٢١٠٠٠
١٢٠×٦٠ ٤٢٠٠٠ ٢٥٠٠٠
١٠٠×٧٠ ٣٥٠٠٠ ٢٥٠٠٠
٧٦×٧٦ ٣٥٠٠٠ ٣٥٠٠٠
١٢٠×٧٦ ٧٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠
١٥٠×٧٦ ٧٥٠٠٠ ٦٠٠٠٠
٢٠٠×٧٦ ١٠٠٠٠٠ ٧٥٠٠٠
١٠٠×١٠٠ ٧٥٠٠٠ ٦٠٠٠٠
١٣٠×١٠٠ ١١٠٠٠٠ ٨٠٠٠٠
١٥٠×١٠٠ ١٢٥٠٠٠ ١٠٠٠٠٠
٢٠٠×١٠٠ ١٤٥٠٠٠ ١٢٠٠٠٠
١٥٠×١١٠ ١٣٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠
٢٠٠×١١٠ ٢٠٠٠٠٠ ١٣٠٠٠٠

 

مشتریان سهند