قیمت تخته شاسی عمده

قیمت عمده تخته شاسی

 

لیست قیمت فروش  تکی تخته شاسی ۸ میلیمتر همراه با چسب در سال 96
توجه : ابعاد بر حسب سانتی متر آورده شده است .

 

 تخته شاسی ١٦میلیمتری در هر سایز%٣٠ در سایز ٣٠میلیمتری %٦٠به قیمت کل هر سایز اضافه میشود.

 

در سفارش بالای 300 هزار تومان قیمت ها بصورت عمده محاسبه خواهد شد

 

 

 

 

اندازه(سایز کوچک)
قیمت (تومان)
١٠×١٠ ٧٥٠
١٥×١٠ ٨٥٠
١٨×١٣ ١٢٠٠
٢٠×١٥ ١٥٠٠
٢٠×٢٠ ٢٠٠٠
٣٠×١٥ ٢٠٠٠
٢٥×٢٠ ٢٣٠٠
٣٠×٢٠ ٢٥٠٠
٤٠×٢٠ ٣٨٠٠
٣٠×٢٤ ٣٩٠٠
٥٠×٢٥ ٥٠٠٠

 

 

 

 

 

اندازه(سایز متوسط)
قیمت (تومان)
٣٠×٣٠ ٣٨٠٠
٤٠×٣٠ ٣٨٥٠
٤٥×٣٠ ٤٨٠٠
٥٠×٣٠ ٥٠٠٠
٦٠×٣٠ ٦٠٠٠
٧٠×٣٠ ٧٥٠٠
٨٠×٣٠ ٨٠٠٠
٩٠×٣٠ ٩٠٠٠
٧٠×٣٥ ١٠٠٠٠
٤٠×٤٠ ٦٠٠٠
٥٠×٤٠ ٧٥٠٠
٦٠×٤٠ ٨٠٠٠
٨٠×٤٠ ١١٠٠٠
٩٠×٤٠ ١٢٠٠٠
٥٠×٥٠ ٩٢٠٠

 

 

 

 

اندازه(سایز بزرگ)
قیمت (تومان)
٦٠×٥٠ ٩٥٠٠
٧٠×٥٠ ١٠٠٠٠
٨٠×٥٠ ١٢٥٠٠
١٠٠×٥٠ ١٨٠٠٠
٩٠×٦٠ ١٩٠٠٠
١٢٠×٦٠ ٢٢٠٠٠
١٠٠×٧٠ ٢٢٠٠٠
٧٦×٧٦ ٣٠٠٠٠
١٢٠×٧٦ ٤٨٠٠٠
١٥٠×٧٦ ٥٨٠٠٠
٢٠٠×٧٦ ٧٢٠٠٠
١٠٠×١٠٠ ٥٥٠٠٠
١٣٠×١٠٠ ٧٥٠٠٠
١٥٠×١٠٠ ٩٥٠٠٠
٢٠٠×١٠٠ ١١٥٠٠٠
١٥٠×١١٠ ١٠٠٠٠٠
٢٠٠×١١٠ ١٣٠٠٠٠

 

مشتریان سهند