قیمت تخته شاسی عمده

قیمت عمده تخته شاسی خام

 

لیست قیمت فروش  تکی تخته شاسی ۸ میلیمتر همراه با چسب در سال 96
توجه : ابعاد بر حسب سانتی متر آورده شده است .

 

 تخته شاسی ١٦میلیمتری در هر سایز%٣٠ در سایز ٣٠میلیمتری %٦٠ به قیمت کل هر سایز اضافه میشود.

 

در سفارش بالای 300 هزار تومان قیمت ها بصورت عمده محاسبه خواهد شد

 

 

 

 

اندازه(سایز کوچک)
قیمت عمده تخته شاسی خام(تومان)
١٠×١٠ ٥٠٠
١٥×١٠ ٥٦٠
١٨×١٣ ٨٣٠
٢٠×١٥ ١٠٥٠
٢٠×٢٠ ١٥٠٠
٣٠×١٥ ١٣٠٠
٢٥×٢٠ ١٦٥٠
٣٠×٢٠ ١٩٨٠
٤٠×٢٠ ٢٦٠٠
٣٠×٢٤ ٢٧٠٠
٥٠×٢٥ ٣٥٠٠

 

 

 

 

 

اندازه(سایز متوسط)
قیمت عمده تخته شاسی خام (تومان)
٣٠×٣٠ ٢٩٠٠
٤٠×٣٠ ٣٣٠٠
٤٥×٣٠ ٣٧٠٠
٥٠×٣٠ ٣٩٠٠
٦٠×٣٠ ٤٦٠٠
٧٠×٣٠ ٥٤٠٠
٨٠×٣٠ ٦٠٠٠
٩٠×٣٠ ٧٠٠٠
٧٠×٣٥ ٦٩٠٠
٤٠×٤٠ ٥٠٠٠
٥٠×٤٠ ٥٥٠٠
٦٠×٤٠ ٦٥٠٠
٨٠×٤٠ ٨٥٠٠
٩٠×٤٠ ٩٠٠٠
٥٠×٥٠ ٧٥٠٠

 

 

 

 

اندازه(سایز بزرگ)
قیمت عمده تخته شاسی خام (تومان)
٦٠×٥٠ ٧٨٠٠
٧٠×٥٠ ٨٧٥٠
٨٠×٥٠ ١٠٠٠٠
١٠٠×٥٠ ١٤٠٠٠
٩٠×٦٠ ١٦٠٠٠
١٢٠×٦٠ ١٨٠٠٠
١٠٠×٧٠ ١٨١٠٠
٧٦×٧٦ ٢٥٠٠٠
١٢٠×٧٦ ٤٠٠٠٠
١٥٠×٧٦ ٤٧٠٠٠
٢٠٠×٧٦ ٥٨٠٠٠
١٠٠×١٠٠ ٤٥٠٠٠
١٣٠×١٠٠ ٦١٠٠٠
١٥٠×١٠٠ ٧٩٠٠٠
٢٠٠×١٠٠ ٩١٠٠٠
١٥٠×١١٠ ٨٣٠٠٠
٢٠٠×١١٠ ٩٩٠٠٠

 

 

 

 

 

 

 

 

سایز تخته شاسی ها پنج میلیمتر کوچکتر از سایز های ذکر شده میباشد

مشتریان سهند