قیمت عمده چاپ تخته شاسی

لیست قیمت چاپ شاسی عمده و جزئی در سال 97 به تفکیک سایز در جدول زیر آورده شده است.

سفارش بالای یک میلیون تومان به قیمت عمده محاسبه میشود.

 

لیست قیمت چاپ شاسی عمده و جزئی
سایز(cm) چاپ جزئی چاپ عمده
١٠×١٠ ۲۴۰۰ ۱۴۰۰
١٥×١٠ ۲۶۰۰ ۱۴۵۰
١٨×١٣ ۳۹۰۰ ۲۲٠٠
٢٠×١٥ ۵۵۰۰ ۳۰٠٠
٢٠×٢٠ ۹٠٠٠ ۵۰۰۰
٣٠×١٥ ۱۱۰٠٠ ۵۰۰۰
٢٥×٢٠ ۱۰۵٠٠ ۵۵۰۰
٣٠×٢٠ ۱۱۵٠٠ ۶٠۰٠
٤٠×٢٠ ۱۶٠٠٠ ۹٠٠٠
٣٠×٢٤ ۱۷۰٠٠ ۸۲٠٠
٥٠×٢٥ ۲١۵۰۰ ۱۱۸٠٠
٣٠×٣٠ ۱۵۵۰۰ ۸۲٠٠
٤٠×٣٠ ۱۸۵٠٠ ۹۴٠٠
٤٥×٣٠ ۲١۰۰۰ ۱۰۷٠٠
٥٠×٣٠ ۲۴٠٠٠ ١۲۵۰۰
٦٠×٣٠ ۲۵۵۰۰ ۱۴۰۰۰
٧٠×٣٠ ۳۰٠٠٠ ۱۶٠٠٠
٨٠×٣٠ ۳۶۰۰۰ ۱۷٠٠٠
٩٠×٣٠ ۳۸۰۰۰ ۱۹۵۰۰
٧٠×٣٥ ۴۱٠٠٠ ۲۳۰۰۰
٤٠×٤٠ ۳۳٠٠٠ ۱۸٠٠٠
٥٠×٤٠ ۳۵٠٠٠ ۲۰٠٠٠
٦٠×٤٠ ۳۵٠٠٠ ۲۰۵٠٠
٨٠×٤٠ ۴۰۰۰۰ ۲۷۵۰۰
٩٠×٤٠ ۴۹۰۰۰ ۳۱٠٠٠
٥٠×٥٠ ۳۸۰۰۰ ۲۳۰۰۰
٦٠×٥٠ ۴۱٠٠٠ ۲۴۵۰۰
٧٠×٥٠ ۴۵۰۰۰ ۲۶٠٠٠
٨٠×٥٠ ۵۵٠٠٠ ۲۹٠٠٠
١٠٠×٥٠ ۶۶٠٠٠ ۴۴٠٠٠
٩٠×٦٠ ۷۴٠٠٠ ۴۵٠٠٠
١٢٠×٦٠ ۱٠۲٠٠٠ ۵۵۰٠٠
١٠٠×٧٠ ۸۵٠٠٠ ۵۱٠٠٠
٧٦×٧٦ ۸۴٠٠٠ ۶٠۰٠٠
١٢٠×٧٦ ۱۵٠٠٠٠ ۸۵٠٠٠
١٥٠×٧٦ ۱۶۵٠٠٠ ۱٠۵۰٠٠
٢٠٠×٧٦ ۲۲٠٠٠٠ ١۳۵۰۰۰
١٠٠×١٠٠ ١۷۵٠٠٠ ١۳۵۰۰۰
١٣٠×١٠٠ ۲۴٠٠٠٠ ۱۸٩٠٠٠
١٥٠×١٠٠ ۲۸۵۰۰۰ ۲١٠٠٠٠
٢٠٠×١٠٠ ۳۴۵٠٠٠ ۲۶٠٠٠٠
١٥٠×١١٠ ۳۵٠٠٠٠ ۲۶٠٠٠٠
٢٠٠×١١٠ ۴۵٠٠٠٠ ۳۲۰۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

لیست قیمت چاپ آلبوم لیست قیمت چاپ و شاسی لیست قیمت انواع چاپ عکس

 

 

 

 

 

زمانبندی ثبت سفارش و ارسال

 

سایز های کوچک(تا٣٠×٢٠) 

زمان سفارش:تا ٤ عصر

زمان ارسال:همان روز

 

 

سایز های بزرگ(٣٠× به بالا٢٠) 

زمان سفارش:تا ٢ عصر

زمان ارسال:همان روز

 

 

آلبوم دیجیتال و فتوبوک

زمان سفارش:تا ٢ عصر

بین ٥ الی ٧ روز کاری

 

 

 

٠٢١٤٤٤٤٤٤١٥

٠٢١٤٤٤٧٩٨٩٤

٠٢١٤٤٤٧٩٩٠٥

داخلی٧

مشتریان سهند