قیمت چاپ آلبوم عکس و قیمت فتوبوک

 

 

 

 

 

 

 

به دلیل دقیق بودن،انطباق دستگاه بُرِش، و صحافی ، برگه های آلبوم پنج میلیمتر از اطراف بُرش خواهند خورد

در صورتی که صفحات آلبوم شما دارای حاشیه سفید است این پنج میلیمتر را در صفحات خود لحاظ کنید و یا طراحان ما را در جریان بگذارید

 

 

 

مشتریان سهند