قیمت چاپ تخته شاسی

لیست قیمت چاپ شاسی عمده و جزئی در سال 97 به تفکیک سایز در جدول زیر آورده شده است.

سفارش بالای یک میلیون تومان به قیمت عمده محاسبه میشود.

 

لیست قیمت چاپ شاسی عمده و جزئی
سایز(cm) چاپ جزئی چاپ عمده
١٠×١٠ ۲۵۰۰ ۱۶۰۰
١٥×١٠ ۲۸۰۰ ۱۷۰۰
١٨×١٣ ۴۶۰۰ ۲۷٠٠
٢٠×١٥ ۶۲۰۰ ۳۷٠٠
٢٠×٢٠ ۱۰۰۰۰ ۵۷۰۰
٣٠×١٥ ۱۲۰٠٠ ۶٠۰٠
٢٥×٢٠ ۱۱۵٠٠ ۶۵۰۰
٣٠×٢٠ ۱۲۵٠٠ ۷۲۰۰
٤٠×٢٠ ۱۹٠٠٠ ۱۰۵۰۰
٣٠×٢٤ ۲۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰
٥٠×٢٥ ۲۶۰۰۰ ۱۳۰۰۰
٣٠×٣٠ ۱۹۰۰۰ ۱۰۵۰۰
٤٠×٣٠ ۲۰۵۰۰ ۱۱۰۰۰
٤٥×٣٠ ۲۳۰۰۰ ۱۲۰۰۰
٥٠×٣٠ ۲۵٠٠٠ ۱۴۰۰۰
٦٠×٣٠ ۲۷۵۰۰ ۱۶٠٠٠
٧٠×٣٠ ۳۴٠٠٠ ۱۸۵۰۰
٨٠×٣٠ ۴۰۰۰۰ ۲۰٠٠٠
٩٠×٣٠ ۴۲۰۰۰ ۲۳۰۰۰
٧٠×٣٥ ۴۵٠٠٠ ۲۷۰۰۰
٤٠×٤٠ ۳۹٠٠٠ ۲۰٠٠٠
٥٠×٤٠ ۴۲۰۰۰ ۲۱٠٠٠
٦٠×٤٠ ۴۲۰۰۰ ۲۳۰۰۰
٨٠×٤٠ ۴۷۰۰۰ ۳۰۰۰۰
٩٠×٤٠ ۵۵٠٠٠ ۳۴٠٠٠
٥٠×٥٠ ۴۳۰۰۰ ۲۷۰۰۰
٦٠×٥٠ ۴۷٠٠٠ ۲۷۵۰۰
٧٠×٥٠ ۵۰۰۰۰ ۳۰۵۰۰
٨٠×٥٠ ۶۱۰۰۰ ۳۲۰۰۰
١٠٠×٥٠ ۷۴٠٠٠ ۵۰۰۰۰
٩٠×٦٠ ۸۴٠٠٠ ۴۹٠٠٠
١٢٠×٦٠ ۱۱۸۰۰۰ ۶۴۰٠٠
١٠٠×٧٠ ۹۵٠٠٠ ۵۸٠٠٠
٧٦×٧٦ ۹۳۰۰۰ ۶۸۰٠٠
١٢٠×٧٦ ۱۶۵۰۰۰ ۹۸۰۰۰
١٥٠×٧٦ ۱۸۵٠٠٠ ۱۲۵۰٠٠
٢٠٠×٧٦ ۲۶۵۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰
١٠٠×١٠٠ ١۹۵٠٠٠ ۱۵۰۰۰۰
١٣٠×١٠٠ ۲۷٠٠٠٠ ۱۹۴۰۰۰
١٥٠×١٠٠ ۳۳۰۰۰۰ ۲۳٠٠٠٠
٢٠٠×١٠٠ ۳۹۰۰۰۰ ۲۸٠٠٠٠
١٥٠×١١٠ ۳۹۰۰۰۰ ۲۸۵۰۰۰
٢٠٠×١١٠ ۵۰۰۰۰۰ ۳۴۵۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

لیست قیمت چاپ آلبوم لیست قیمت چاپ و شاسی لیست قیمت انواع چاپ عکس

 

 

 

 

 

زمانبندی ثبت سفارش و ارسال

 

سایز های کوچک(تا٣٠×٢٠) 

زمان سفارش:تا ٤ عصر

زمان ارسال:همان روز

 

 

سایز های بزرگ(٣٠× به بالا٢٠) 

زمان سفارش:تا ٢ عصر

زمان ارسال:همان روز

 

 

آلبوم دیجیتال و فتوبوک

زمان سفارش:تا ٢ عصر

بین ٥ الی ٧ روز کاری

 

 

 

٠٢١٤٤٤٤٤٤١٥

٠٢١٤٤٤٧٩٨٩٤

٠٢١٤٤٤٧٩٩٠٥

داخلی٧

مشتریان سهند