قیمت چاپ تخته شاسی

لیست قیمت چاپ شاسی عمده و جزئی در سال 97 به تفکیک سایز در جدول زیر آورده شده است.

سفارش بالای یک میلیون تومان به قیمت عمده محاسبه میشود.

 

لیست قیمت چاپ شاسی عمده و جزئی
سایز(cm) چاپ جزئی چاپ عمده
١٠×١٠ ۴۵۰۰ ۲۵۰۰
١٥×١٠ ۴۷۰۰ ۲۷۰۰
١٨×١٣ ۷۵۰۰ ۴۳۰۰
٢٠×١٥ ۱۰۰۰۰ ۶۰۰۰
٢٠×٢٠ ۱۵۰۰۰ ۸۵۰۰
٣٠×١٥ ۱۵۰۰۰ ۸۲۰۰
٢٥×٢٠ ۱۷۰۰۰ ۹۶۰۰
٣٠×٢٠ ۱۹۰۰۰ ۱۱۰۰۰
٤٠×٢٠ ۲۷۰۰۰ ۱۴۲۰۰
٣٠×٢٤ ۳۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰
٥٠×٢٥ ۳۳۰۰۰ ۱۷۰۰۰
٣٠×٣٠ ۲۹۰۰۰ ۱۶۰۰۰
٤٠×٣٠ ۳۱۰۰۰ ۱۷۵۰۰
٤٥×٣٠ ۳۴۰۰۰ ۲۰۰۰۰
٥٠×٣٠ ۳۹۵۰۰ ۲۳۰۰۰
٦٠×٣٠ ۴۴۰۰۰ ۲۷۰۰۰
٧٠×٣٠ ۵۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰
٨٠×٣٠ ۵۹۰۰۰ ۳۶۰۰۰
٩٠×٣٠ ۶۹۰۰۰ ۴۰۰۰۰
٧٠×٣٥ ۷۴۰۰۰ ۳۹۰۰۰
٤٠×٤٠ ۵۸۰۰۰ ۳۲۰۰۰
٥٠×٤٠ ۶۲۰۰۰ ۳۶۵۰۰
٦٠×٤٠ ۶۵۰۰۰ ۴۰۵۰۰
٨٠×٤٠ ۸۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰
٩٠×٤٠ ۹۰۰۰۰ ۵۶۰۰۰
٥٠×٥٠ ۷۰۰۰۰ ۴۱۰۰۰
٦٠×٥٠ ۷۳۰۰۰ ۴۷۰۰۰
٧٠×٥٠ ۷۹۰۰۰ ۵۲۰۰۰
٨٠×٥٠ ۹۳۰۰۰ ۵۸۰۰۰
١٠٠×٥٠ ۱۱۹۰۰۰ ۶۹۰۰۰
٩٠×٦٠ ۱۳۷۰۰۰ ۸۳۰۰۰
١٢٠×٦٠ ۱۸۷۰۰۰ ۱۰۱۰۰۰
١٠٠×٧٠ ۱۵۰۰۰۰ ۹۵۰۰۰
٧٦×٧٦ ۱۴۵۰۰۰ ۹٠٠٠٠
١٢٠×٧٦ ۲۲۵۰۰۰ ۱۲۴۰۰۰
١٥٠×٧٦ ۲۵۵۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰
٢٠٠×٧٦ ۳۳۰۰۰۰ ۲۰۵۰۰۰
١٠٠×١٠٠ ۳۰۰۰۰۰ ۱۹٠۰۰۰
١٣٠×١٠٠ ۳۷۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰
١٥٠×١٠٠ ۴۵۰۰۰۰ ۲۷٠٠٠٠
٢٠٠×١٠٠ ۵۲۰۰۰۰ ۳۲۵٠٠٠
١٥٠×١١٠ ۵۰۰۰۰۰ ۳۲۵٠٠٠
٢٠٠×١١٠ ۶۰۰۰۰۰ ۳۹٠٠٠٠

 

 

 

 

 

 

 

لیست قیمت چاپ آلبوم لیست قیمت چاپ و شاسی لیست قیمت انواع چاپ عکس

 

 

 

 

 

زمانبندی ثبت سفارش و ارسال

 

سایز های کوچک(تا٣٠×٢٠) 

زمان سفارش:تا ٤ عصر

زمان ارسال:همان روز

 

 

سایز های بزرگ(٣٠× به بالا٢٠) 

زمان سفارش:تا ٢ عصر

زمان ارسال:همان روز

 

 

آلبوم دیجیتال و فتوبوک

زمان سفارش:تا ٢ عصر

بین ٥ الی ٧ روز کاری

 

 

 

٠٢١٤٤٤٤٤٤١٥

٠٢١٤٤٤٧٩٨٩٤

٠٢١٤٤٤٧٩٩٠٥

داخلی٧

مشتریان سهند